Segunda, 25 Juñu 2018
banner_top_2
Furak.tl
Furak.tl

Saida mak né | Presu

SAIDA MAK NÉ?

www.furak.tl ka furak.tl portal ida ho conteudos atu asede husi telemovel nebe kliente bele halo downloads imagens, videos, jogos no buat hotu de forma ilimitada.

Husi loron 29 fulan Abril to’o loron 26 fulan Maio kliente hotu-hotu iha direito horas 1 (ida) gratuito loron-loron (i.e. to’o horas 23:59 loron-loron nian).Atu hetan ida ne’e tenke tuir passos iha kraik, haruka deit SMS ida ho FURAK ba 8200 (folin 0 USD).

Depois de uza hora gratuita kliente bele kontinua halo downloads maibe ho folin 0.50 USD. Atu bele continua uza serviso ida ne’e tenke haruka SMS ho FURAK ba 8777.


Atu halo inskrisaun ba portal no halo download kliente tenke tuir passos ne’e:

1- Haruka SMS:
    Hora ida gratuita: haruka SMS ho FURAK ba 8200 (folin 0 USD)
    Hora seluk: Haruka SMS ho FURAK ba 8777 (folin 0.50 USD)

2 - Kliente simu SMS ho konfirmasaun

"Parabens! Ita nia ID WAP FURAK ativu ona no bele Download buat barak durante oras 1. Uza ita nia Nu. 77xxxxxx hanesan ita nia login iha http://furak.tl"

3 - Kliente tenke tau nia numero iha espaso “login” iha portal.

4 - Kliente iha direitu ba download ilimitado durante hora ida husi momento adesaun nian.


Nota: Kliente sei selu folin internet nian conforme nia tarifario ka kampanha no pacotes ativos.


Furak.tl
 
ban_right_servicos