Kuarta, 29 Marsu 2017
banner_top_2
Pakote Rede Sosial


Pakote rede sosial fo ba ita asesu baratu liu tan no exklusivu ba Facebook, Facebook Messenger no WhatsApp.

Pakote Folin
Plafond Validade
S02 $0.20 70 MB Loron 7
S05 $0.50 160 MB Loron 15
S1 $1.00 350 MB Loron 15
S2 $2.00 768 MB Loron 30


Atu adere:

Bele adkiri pakote sira ne´é iu husi métodu sira tuir mai ne´é:

  • Haruka SMS [naran pakote] ba 8302
  • Marka iha ita nia telemovel *#103*2*3*3#
  • Visita loja TT nian ida
  • Liga ba 172
  • Pakote sira iha opsaun renovasaun automatiku
  • Atu komesa uza pakote internet, desliga dadus no liga fila fali


Konsulta plafond iha *#102*3*2*3
Disponivel ba kliente pre-pagu deitAtualisasaun ikus nian Kuarta, 22 Marsu 2017 16:33