Segunda, 25 Juñu 2018
banner_top_2
Pulsa Premiada

Saida mak ne´é | Regulamentu | FAQ's

Pulsa ho Premiu ne’e saida?

Pulsa ho premiu hanesan rekarga fizika husi 2$, 5$ ka 10$ ho premiu gratuitu.

Se mak bele uza rekarga ida nee?

Kliente movel pré-pagu no pós-pagu.

Rekarga fizika deit mak iha premiu?

Sim, Pulsa ho Premiu iha rekarga fizika deit.

Hau bele sosa Pulsa ho Premiu iha ne’ebe?

Ita bele sosa iha kualker pontu venda (loja TT no agente sira).

Oinsa hau hatene hau nia premiu?

Iha pulsa kotuk, bele koir no halo verifikasaun.

Kliente sira hotu simu prémiu?

Sim, hotu-hotu simu premiu.

Oinsa kliente simu prémiu?

Kliente movel pré-pagu hetan prémiu automatikamente.
Kliente movel pós-pagu hetan prémiu TT1, TT5 no 10MB automatikamente. Premiu sira seluk iha ona korespondensia ne’ebe koloka ona iha regulamentu nia laran no kliente tenke reklama hodi bele troka ho premiu korespondente ba premiu sira nee.

Oinsa kliente reklama prémiu?

Kliente pós-pagu tenke liga ba 172 (númeru apoiu ba kliente TT) ka ba loja TT atu reklama prémiu.

Oinsa funsiona prémiu korespondente ba pós-pagu?

Sei halo karregamentu ba numeru movel pré-pagu seluk ka halo ajuste manual iha plafond husi pós-pagu.

Saida mak sei halo se karik premiu ne’e labele aplika ba hau nia planu ka tarifariu?

Kliente sei simu mensajem: ”Parabens, ita manan premiu neebe sei troka ho premiu seluk neebe ekivalente no validu ba ita nia planu. Atu reklama, favor liga ba 172 ka hakat ba loja TT“. Depois, tenke liga ba 172 (número apoiu ba kliente TT) ka ba loja TT. Bele husu atu atribui fali premiu ne’e ba fali numeru movel pré-pagu seluk ka bele mos halo ajuste manual iha plafond husi pós-pagu.

Hau bele foti hau nia premiu fiziku iha ne’ebe?

Iha kualker loja TT.

Iha prazu atu foti prémiu fíziku ka?

Sim, to’o loron 30 hafoin simu notifikasaun: “Parabens, ita manan TTKman ida! Atu foti premiu, favor hakat ba loja TT neebe besik no hatudu ita nia numeru, SMS ida nee no kartaun identidade”.

Hau tenke lori dokumentu saida?

Passaporte ka kartaun eleitoral, pulsa ho premiu no mensajem ne’ebe simu no fo hatene katak hetan premiu ne’e.

Oinsa hau bele hato’o reklamasaun?

Bele hato’o reklamasaun iha loja TT ka liga ba 172 (númeru apoiu ba kliente TT) to’o tuku 18:00 husi loron 3 (tolu) hafoin notifikasaun prémiu.

No reklamasaun husi Prémiu Fíziku?

Bele hato’o reklamasaun iha loja TT ka liga ba 172 (número apoiu ba kliente TT) to’o tuku 18:00 husi loron 3 (tolu) hafoin ita foti premiu iha loja.

Hato’o reklamasaun hafoin liu prazu. Saida mak akontese?

Reklamasaun sira ne’ebe liu prazu sei la konsidera.