Segunda, 04 Jullu 2022
banner_top_2
Notisia
Valentim ho Timor Telecom
Sesta, 15 Janeiru 2010 00:12

Husi 14 fulan Janeiro to’o 14 Fevereiro sei iha kursu ba kompanhia TT nian, ba hasa’e nia numero klientes no fo satisfasaun.

Ho nia moto “ Sosa Sim Card ida no TT sei oferese seluk ida”, Kompanhia oferese ba kliente foun sira Sim Card 2, ho $3 no $1 saldo idak-idak no karik bele liu iha viajen tolu ba ema nain rua iha Bali, durante fim-de-semana ida, hamutuk ho viajen hotel e $500 ba osan bolso.

Ba manan nain sira sei fo hatene iha loran 19 fulan Fevereiro.