Sábadu, 16 Outubru 2021
banner_top_2
RDIS

Íha asesu ba ligasaun dijital tomak, asesu báziku ka asesu primáriu.

  • Asesu Báziku
    Kanal rua (2) ba komunikasaun simultáneu (2x64Kbps) ekivalente ho liña telefónika rua (2). Ideal ba sira be hakarak halo xamada lian no simultaneamente asede Internet.

  • Asesu Primáriu
    Kanal komunikasaun tolunulu (30) dala ida deit (30x64Kbps). Ba ligasaun ho PABX (sentral telefónika privadu) ho kanal komunika¬saun tolunulu (30) dala ida deit lui.


Tarifariu ba rezidensial:

Destinu hosi xamada Oráriu Normal Oráriu Super Ekonómiku
Fisku TT $0.108 $0.054
Móvel TT $0.18 $0.08
Rede Móvel seluk $0.20 $0.10

Nota:
- Tarifasaun konta husi segundu be tuir primeiru minutu. Primeiru minutu indivizível.
- Oráriu Normal hahu husi tuku 06H00 to´o 23H59.
- Oráriu Super Ekonómiku hahu husi tuku 00H00 to´o 05H59.


Servisu Asesu Báziku (2 MSN) Asesu Báziku (hasu husi MSN 2) Asesu Primáriu (kanal 30) Asesu Primáriu (número gama DOI 10)
Mensalidade $25 $4.50 $200 $40
Taxa Ativasaun $30 $4.50 $450 $45
Taxa Instalasaun $30 $4.50 $450 $45


Atualisasaun ikus nian Tersa, 16 Setembru 2014 02:08
 
ban_right_precos