Domingu, 21 Abril 2024
banner_top_2
MyTT

MyTT portal apoiu ba kliente Timor Telecom.

Iha portal nee bele asesu no hatene detallu husi konsumu, movimentu no konsulta ita nia saldu. Bele konsulta ita nia trafegu SMS, voz no dadus no bele mos asesu ba ita nia fatura no halo pedidu ba TT nia ekipa.

Servisu MyTT válidu ba kliente móvel pré-pagu no pós-pagu.

ATU ADERE

Móvel Pré-pagu:

Atu hetan password, haruka SMS ida ba 8305: <No telemovel> <Espasu> <Pin orijinal>.

PIN Orijinal saida? Numeru ho díjitu 4 neebe mai ho ita nia SIM CARD bainhira ita sosa SIM Card. Se la hatene ita nia PIN Orijinal, favor ida hakat ba loja TT.

Karik depois halo adesaun la simu SMS ho password, tenke hakat ba Loja TT.

Pós-pagu:

Kontakta ita nia jestor konta ka ba deit iha loja TT ida

Atu asesu klika iha NEE.