Segunda, 04 Jullu 2022
banner_top_2


Saida mak né | FAQ's


Regulamentu ANIMA> Saida maka ANIMA 8800?

ANIMA hanesan servisu entretenimentu ho subskrisaun gratuita ne’ebe kliente bele asesu liu hosi SMS ba servisu sira hanesan, NUMERU SORTE, BUKA SORTE, DOMIN, NOTÍSIA BOLA, DOMIN, no seluk tan. Kliente pré-pagu hot-hotu bele asesu Menu ne’e GRATUITA sem asesu ba internet.

> Bainhira kampaña ne’e hahú ?

Kampaña sei hahú iha tuku 00:00 loron 19 fulan Marsu 2018.

> Oinsá maka asesu ba ANIMA?

Atu asesu ba servisu ANIMA tenke manda SMS ho textu “ANIMA” ba 8800 no sei simu kedas lista servisu. Atu hili servisu ida, basta responde liu hosi SMS gratuita ho hakerek númeru ka textu koresponde, ba 8800. Exemplu: ba konteudu “3”, responde ho númeru “3” ka naran konteúdu nian, “BOLA”, ba 8800.
Haktuir mai mensagem ne’ebé simu ho lista servisu nian bainhira subkreve ANIMA;

ANIMA
1. NUMERU SORTE
2 BUKA SORTE
3 BOLA
4 DOMIN
5 PULSA LORON
6 MANAN

> Saída mak Iha MENU ANIMA (8800) nia laran??

Iha okos ne’e mak konteúdu husi ANIMA (8800) nian:

Nível Deskrisaun servisu
1 NUMERU SORTE NUMERU SORTE hanesan servisu ne’ebé mak fornese ka fo previzaun díjitu/númeru 4 liu hosi SMS hodi nune’e bele koko ita nia sorte hodi joga iha lotaria. Atu hetan númeru previzaun ne’e, kliente bele haruka SMS ho hakerek ‘MEHIIta Nia Mehi’ no haruka ba kódigu kurtu 8820. Ez: MEHI horikalan sosa kareta. Folin kada SMS mak 0,20 USD. Númeru previsaun ida (ho díjitu 4) iha kada SMS.
2 BUKA SORTE BUKA SORTE hanesan konteudu ne’ebé bele prevista ita nia mehi, karreira no sorte iha futuru liu hosi SMS. Kliente bele haruka SMS ida ho lia fuan ‘SORTE’ ba kódigu kurtu 8820. Folin kada SMS mak 0,20 USD. Konteudu previsaun ida iha kada SMS.
3 BOLA BOLA hanesan konteudu ida ne’ebé fornese ba kliente nebe’e hadomi futebol no fo notísia hosi jogador no klubu sira iha mundu futebol. Kliente bele haruka SMS ida ho lia fuan ‘BOLA’ ba kódigu kurtu 8820. Folin kada SMS mak 0,20 USD. Notísia ida iha kada SMS.
4 DOMIN DOMIN hanesan konteúdu ne’ebé fornese ba ema ne’ebé gosta liafuan Domin. Servisu ne’e fornese tips Domin liu hosi SMS. Kliente bele haruka SMS ida ho lia fuan ‘DOMIN’ ba kódigu kurtu 8820. Folin kada SMS mak 0,20 USD. Tips ida iha kada SMS.
5 PULSA LORON PULSA LORON hanesan seervisu ne’ebé permite kliente sira bele manan PULSA. Kliente bele fó resposta ba 8820 ba pergunta hirak ne’ebé kliente simu liu hosi SMS. Kliente sira tenke hatan pergunta ne’ebé simu hosi kódigu kurtu 8820 no haruka resposta ba 8820 (ez: haruka ‘A’ ou ‘B’ ba 8820). Folin kada resposta mak 0,20 USD.
6 MANAN MANAN mak servisu ne’ebé premite kliente sira bele manan gadgets no equipamento seluk (Drone Camera, Samsung, Mint, Oppo). Hafoin registu liu hosi SMS ho hakerek “6” ka “MANAN” no haruka ba kódigu kurtu 8800, kliente sei simu pergunta hosi 8850 hodi fó resposta. Kliente ne’ebé hatan lalais, lolos, sei manan premiu loron ne’e. Kliente tenke hatan hotu pergunta sira ne’ebé haruka hosi kódigu kurtu 8850. No haruka resposta los ba 8850. Folin kada resposta mak 0,50 USD.

> Hau hili atu registu iha konteúdu iha 8800, no hau simu hau nia SMS husi 8820 ka 8850, ida ne’e normal?

Ida ne’e normal. Favor tuir deit instruksaun husi SMS ne’e, númeru ne’ebe manda 8800 só atu mostra deit lista menu, konteúdu sira ne’e uza númeru ne’ebe maka diferente.

> 1.1. PERGUNTAS GERAL BA 8820 (NUMERU SORTE)

  1. Saída maka NÚMERU SORTE ?
   NÚMERU SORTE hanesan SMS ne’ebé sei fornese númeru haat (4) ba kliente atu bele koko sira nia sorte ba iha Jogu lotaria. Ida ne’e hanesan númeru previzaun de’it.
  2. Oinsá maka atu asesu ba NÚMERU SORTE ?
   Atu partisipa iha servisu NÚMERU SORTE, manda ba 8820 ou bele mós manda ba 8800 no tuir deit instrusaun via SMS ne’ebé ita simu. Folin kada SMS mak 0,20 USD.
  3. Saída maka Palavra-chave iha NÚMERU SORTE ?
   Wainhira registu ona ba kódigu kurtu 8800, kliente sei simu mensagen hosi 8820, hodi kliente bele haruka SMS ho ‘MEHIIta Nia Mehi’ ba kódigu kurtu 8820. Ez: MEHI horikalan sosa kareta Sport.
  4. Validade hira mak hau hetan iha servisu NÚMERU SORTE ?
   Wainhira kliente haruka konteudu MEHI ba 8820, sei simu kedas SMS ida iha ninia telemovel.

> 1.2. PERGUNTAS GERAL BA 8820 (BUKA SORTE)

  1. Saída maka BUKA SORTE ?
   BUKA SORTE hanesan konteudu ba kliente ida hodi prevista ita nia mehi, karreira no sorte iha futuru liu hosi SMS.
  2. Oinsá maka atu asesu ba BUKA SORTE ?
   Atu partisipa iha servisu BUKA SORTE, manda ba 8820 ou bele mós manda ba 8800 no tuir deit instrusaun via SMS ne’ebé ita simu. Folin kada SMS mak 0,20 USD.
  3. Saída maka Palavra-chave iha BUKA SORTE ?
   Wainhira registu ona ba kódigu kurtu 8800, kliente sei simu mensagen hosi 8820, hodi kliente bele haruka SMS ho ‘SORTE’ ba kódigu kurtu 8820.
  4. Validade hira mak hau hetan iha servisu N BUKA SORTE ?
   Wainhira kliente haruka konteudu SORTE ba 8820, sei simu kedas SMS ida iha ninia telemovel.

> 1.3. PERGUNTAS GERAL BA 8820 ( BOLA)

  1. Saída maka BOLA ?
   BOLA hanesan konteudu fornese ba kliente sira ne’ebé hadomi futebol ne’ebe inklui notísia hosi jogador no klubu sira iha mundu futebol.
  2. Oinsá maka atu asesu ba BOLA?
   Atu partisipa iha servisu BOLA, manda ba 8820 ou bele mós manda ba 8800 no tuir deit instrusaun via SMS ne’ebé ita simu. Folin kada SMS mak 0,20 USD.
  3. Saída maka Palavra-chave iha BOLA?
   Wainhira registu ona ba kódigu kurtu 8800, kliente sei simu mensagen hosi 8820, hodi kliente bele haruka SMS ho ‘BOLA’ ba kódigu kurtu 8820.
  4. Validade hira mak hau hetan iha servisu BOLA?
   Wainhira kliente haruka konteudu BOLA ba 8820, sei simu kedas SMS ida iha ninia telemovel.

> 1.4. PERGUNTAS GERAL BA 8820 (DOMIN)

  1. Saída maka DOMIN?
   DOMIN hanesan Konteúdu ne’ebé fornese ba ema ne’ebé gosta ho liafuan Domin.
  2. Oinsá maka atu asesu ba DOMIN?
   Atu partisipa iha servisu DOMIN, manda ba 8820 ou bele mós manda ba 8800 no tuir deit instrusaun via SMS ne’ebé ita simu. Folin kada SMS mak 0,20 USD.
  3. Saída maka Palavra-chave iha DOMIN?
   Wainhira registu ona ba kódigu kurtu 8800, kliente sei simu mensagen hosi 8820, hodi kliente bele haruka SMS ho ‘DOMIN’ ba kódigu kurtu 8820.
  4. Validade hira mak hau hetan iha servisu DOMIN?
   Wainhira kliente haruka konteudu DOMIN ba 8820, sei simu kedas SMS ida iha ninia telemovel.

> 1.5. PERGUNTAS GERAL BA 8820 (PULSA LORON)

  1. Saída maka PULSA LORON ?
   PULSA LORON hanesan seervisu ne’ebé premite kliente sira bele manan PULSA. Hafoin registu iha kódigu kurtu 8800, kliente sei simu mensagen ho pergunta sira hosi 8820 hodi bele fó resposta. Folin kada resposta ba 8820 mak 0,20 USD. Kliente ne’ebé hatan lalais, lolos, sei manan premiu loron ne’e.
  2. Oinsá maka atu asesu ba PULSA LORON ?
   Kliente tenke hatan pergunta sira hotu ne’ebé haruka hosi kódigu kurtu 8820. Kliente tenke haruka resposta lolos ba 8820 ba pergunta hotu ne’ebé nia simu. Ez: haruka “A” ka “B” ba 8820 se sente loos.
  3. Validade hira mak hau hetan iha servisu DOMIN?
   Validu to’o 30 Abril 2018.

> 1.6. PERGUNTAS GERAL BA 8850 MANAN (EQUIPAMNETOS)

  1. Saída maka MANAN ?
   MANAN hanesan servisu ne’ebé fornese konteúdu ba kliente sira hodi bele manan gadgets no prémiu Equipamnetu (Cámera Drone, Telemovel Samsung, Mint, Oppo). Hafoin registu iha kódigu kurtu 8800, kliente sei simu pergunta hosi 8850 hodi fó resposta. Folin ba 8850 mak 0.50 USD/SMS. Kliente ne’ebé fo resposta lalais no loos mak bele sai manan nain prémiu iha loron ne’e.
  2. Oinsá maka atu asesu ba MANAN ?
   Kliente tenke hatan pergunta sira hotu ne’ebé haruka hosi kódigu kurtu 8850. Kliente tenke haruka resposta lolos ba 8820 ba pergunta hotu ne’ebé nia simu. Ez: haruka “A” ka “B” ba 8850 se sente loos.
  3. Validade hira mak hau hetan iha servisu MANAN?
   Validu to’o 30 Abril 2018.
 
ban_right_servicos